CLB-StoneRidge-KraftyPhotos-9

A metal staircase inside the Stone Ridge Residence in Teton Village, Wyoming.